Huisvesting

Huisvesting is meer dan het vinden van een match tussen de dynamische vraag versus het vrij statische aanbod vanuit de markt. Het vraagt om een continue toetsing tussen een integrale afweging van de voorkeuren, wensen en  belangen van diverse interne en externe belanghebbenden (stakeholders), vanuit  verschillende perspectieven: bestuurlijk, functioneel, financieel en fysiek-ruimtelijk.

Met Koster & Partners verkrijgt u allround advies en ondersteuning op het vlak van Huisvesting en zijn wij u in hoofdzaak vanuit vier huisvestingstrajecten van toegevoegde waarde.

Huisvesting en (her)inrichtingstrajecten

Bij huisvesting- en (her)inrichtingstrajecten kijkt Koster & Partners organisatiegericht. Belangrijk hierbij is een integrale afweging tussen de huisvestingseisen die voortvloeien uit de missie, visie en doelstellingen van uw organisatie, en de huisvestingswensen en- voorkeuren van de individuele medewerkers en bezoekers.

Aangezien wensen en behoeften van gebruikers niet altijd gelijk zijn aan de eisen van het management is het in ieders belang eisen, wensen en behoeftes in kaart te brengen om zo weloverwogen de huisvesting te kunnen managen.

Inrichting

Kantoorinnovatie en logistieke processen

Koster & Partners helpt u bij het realiseren van een mix van niet persoonsgebonden maar aan activiteiten gerelateerde werkplekken: open werkplekken voor communicatie, concentratiecellen ‘cockpits’ voor geconcentreerd werken, koffiecorners en zitjes voor informeel overleg, vergaderplekken, en aanland-werkplekken’ voor kortdurende werkzaamheden.

Ook adviseren en ondersteunen wij u van schetsontwerp tot een volledige projectrealisatie. Vanuit een onderlinge samenhang van partijen werken wij naar een logistieke oplossing die voor de eindgebruiker niet alleen productiviteitsverbetering oplevert, maar ook resulteert in het ‘Smart Space’ principe en de beheersing van huisvestingslasten.

Huisvestingsplan

Bedrijfsverhuizing door ver- of nieuwbouw

Koster & Partners begeleid en stuurt het gehele projectverhuizingsproces. We letten hierbij scherp op mate van uitbesteding, die niet alleen afhankelijk is van de kosten maar ook van de invloed die de uitbesteding heeft op het bereiken van de organisatiedoelen.

Ook bij maincontracting is Koster & Partners u graag van dienst. Deze soms meer voor de hand liggende trajecten zijn bedoeld voor een onderneming die haar aandacht wil blijven richten op de eigen Corebusiness.

Bedrijfsverhuizing-door-ver--of-nieuwbouw-Koster-en-Partners

Huisvesting-Beheer-en-Onderhoud-Koster-en-Partners

Beheer & Onderhoud van uw huisvesting

Koster & Partners draagt zorg voor een optimale inrichting van het bouwkundig en technisch beheer en onderhoud. We maken daarbij duidelijke afspraken met overige onderhoudspartijen die, indien gewenst of noodzakelijk, in een prestatiecontract worden ondergebracht.

Het gehele beheer en onderhoudsproces van Koster & Partners geeft een essentiële bijdragen aan een besparing op de exploitatiekosten van uw gebouw (onderhouds-, energie- en overige beheerskosten)

Stappenplan

Stappenplan

 • (1) Beoordeling Complex en/of Object(en)

  Algemene beoordeling vanuit de eerste behoeften en een zienswijze op indeling, bouwkundige, constructieve en technische aspecten in relatie tot uw huidige huisvesting.

 • (2) Huisvestingsscan en haalbaarheid

  Het al dan niet vanuit een bestaand huisvestingsplan vaststellen van strategische doelstellingen in relatie tot uitbreidingsmogelijkheden, marktaanbod en huisvestingslocatie(s). Een marktverkenning en haalbaarheidstoets maken integraal onderdeel uit van deze stap.

 • (3) Organisatiescan en afstemming

  Ingevolge het haalbaarheidsonderzoek zal er een zogenoemd programma van eisen (PvE) in primaire en secondaire parameters worden uitgewerkt. Voor zover relevant worden hier ook vraag- en aanbod gestuurde diensten en/of betrekkingen in opgenomen.

 • (4) Inrichting en werkplekconcept

  Hierbij wordt de huisvestingsblauwdruk nader uitgewerkt in een vlekkenplan, visuele weergave werkplekken en afdelingen. Wat volgt is een inrichtingsconcept en de vertaalslag naar het definitieve huisvestingsplan.

 • (5) Realisatie en implementatie

  Voltrekking besluitvormingsproces naar de verkozen doelstelling(en) en het ‘Look & Feel’ principe.

 • (6) Verhuismanagement

  Koster & Partners heeft naast haar coördinerende taak de beschikking over een uitgebreid netwerk van ‘preferred suppliers’ op het gebied van ICT, systeembouw, kantoorinrichting, beveiliging, en schoonmaak.

 • (7) After-sales traject

  Nazorg en opvolging vanuit periodieke kwaliteitsmetingen en indien gewenst opvolging te geven aan het contract- en beheermanagement.

Info & Uitgelicht

Benieuwd naar onze aanpak?

Mocht u huisvestingsvragen hebben of heeft u andere vragen? Bel ons of vraag om een vrijblijvende intake.

Bel ons of vraag om een vrijblijvende intake. Wij komen graag met u in contact. 

Meer info!
Inrichting
Koster & Partners waarborgt kennis en kwaliteit door te werken op persoonlijke basis. Kernwoorden zijn: drempels wegnemen, korte lijnen, toegewijd, maximaal inleven, ontzorgen én waarmaken.

Oftewel uw partner én schakel in rendabel vastgoed!

Algemeen

Servicenormen

Proclaimer

Alg. Voorwaarden

Privacy Policy